Map
Facebook
Žemėlapis
PRŠC PPT padalinys
Pedagoginės psichologinės tarnybos padalinys
Metodinė veikla
Mokytojų metodinių būrelių veikla
TAU
Trečiojo amžiaus universitetas
SPORTAS
Sporto renginiai
Projektai
Švietimo centro projektai
Registracija
Renginių kalendorius, registracija į renginius

Pažymos

01-05 Praktinės patirties sklaidos renginys „Informacijos vizualizacija tradicinėmis ir šiuolaikinėmis techninėmis priemonėmis“

01-09 Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Žiemos snaigė“

01-24 Patirties sklaidos renginys „Dirbame pagal atnaujintas bendrąsias programas“

02-23 Praktikumas „Patyriminės veiklos organizavimo ugdymo praktikos“

03-07 Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorina „Šalis, kurioje aš gyvenu“Šalies ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorina „Šalis, kurioje aš gyvenu“

03-20 Metodinė diena „Įtraukiojo ugdymo iššūkiai ir galimybės: pamokos kokybės gerinimas“

04-03 Praktinės patirties sklaidos renginys „Teksto rengyklė: išmokime panaudoti kuo daugiau teksto rengyklės galimybių“

04-16 Integruota lietuvių kalbos ir logopedinių pratybų pamoka „Raidelės – seselės, garsiukai – draugai“

04-18 Metodinė diena „Įtraukusis ugdymas: mokinių skatinimo sistema“

04-18 Integruota lietuvių kalbos ir logopedinių pratybų pamoka 3–4 kl. „Raidelės – seselės, garsiukai – draugai“

04-25 Apskritojo stalo diskusija „Matematikos pamokos I, III gimnazijos klasėse pagal atnaujintą ugdymo turinį“

04-25 Mini mokymai „Visuminis ugdymas per aktyvią veiklą „Judėk ir atrask“

05-17 Kūrybinės dirbtuvės „Judu, žaidžiu – taisyklingai kalbu“

05-24 Mini mokymai „Efektyvaus pedagogų bendravimo su tėvais gairės“

01-05 Programos „STEAM kompetencijų gilinimas“ II modulis „Eksperimentu gristas mokymas“

02-13 STEAM idėjų mugė

02-02 Atvira veikla „Sportuojantys vaikai – šaunūs draugai“

02-09 Apskrito stalo diskusija „Švietimo pagalba lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose: poreikis ir realybė“

03-09 Pradinių klasių mokinių dailyraščio konkursas „IŠSAUGOKIME", skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti

03-09 Dailės terapijos sesija „Mokinių emocijų pažinimas, panaudojant dailės terapiją“

03-10 Atvira veikla „Lietuviais esame mes gimę" 5–10 klasėse

03-29 Praktinės patirties sklaidos renginys „Priešmokyklinio ugdymo bendrosios programos naujovės ir iššūkiai. Sąsajos su atnaujinta Pradinio ugdymo bendrąja programa“

04-18 Edukacinė išvyka „Lyderystė veikiant: kaip treniruoti lyderystės raumenį?

04-25 Praktinės patirties sklaidos renginys „IKT panaudojimas ugdymo(si) procese: „Learningapps“, „Jigsawplanet“, QR kodų programos“

04-27 Edukacinė išvyka-seminaras „Švietimo pokyčiai“

05-04 Patirties sklaida „Judrieji žaidimai“

05-16 Programos „Kaip pasiruošti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų integracijai“ I modulis

06-08 Patirties sklaidos renginys „Pasirengimas atnaujinto ugdymo turinio diegimui pradinio ugdymo koncentre“

06-12 Informacinis renginys-konsultacija „Esminiai aspektai Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojui rengiantis dirbti pagal atnaujintą ugdymo turinio programą“

06-13 STEAM idėjų mugė

06-14 Projekto „Kokybės krepšelis" gerosios patirties sklaida

11-22 Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo STEAM idėjų mugė

11-24 Metodinė diena „Erasmus+“ projektų pridėtinė vertė kuriant lopšelio-darželio edukacines erdves“

01-03 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

01-05 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

02-04 Šalies bendrojo ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių eilėraščių konkursas „Mano gimtinė“

02-27 „Žiniuko“ konkursas

04-20 Programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ I modulis „Ikimokyklinio ugdymo iššūkiai“

05-04 Metodinė diena „Kaip vyksta įtraukusis ugdymas“

05-18 Programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“  II modulis „Savęs ir kitų pažinimas“ 

09-28 Programos „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“  III modulis „Gamtamokslinio ir fizinio ugdymo vidaus ir lauko aplinkose inovacijos ikimokykliniame amžiuje“

10-15 Edukacinė išvyka „Zanavykų krašto istorija, kultūra ir buitis“

11-08 Praktikumas  „TŪM pažangos plano tobulinimas“

11-30 Praktikumas „TŪM pažangos plano tobulinimas“

11-30  Apskrito stalo diskusija „Šiuolaikinio vaiko poreikiai ir inovacijos ugdant vaikų kalbą“

12-14 Atvira integruota muzikos ir tikybos veikla „Dorinių vertybių ir nuostatų formavimas per meninę veiklą“

12-15 Praktikumas „TŪM pažangos plano tobulinimas“

01-24 Šalies pradinių klasių mokytojų konkursas „Teksto kūrimo dirbtuvės: piešiu tekstą“

02-15 Virtualios dibtuvės „Virtuali klaviatūra ir vaizdo pamokos“

02-15 Virtualios dirbtuvės „Kompiuterinis konstravimas „Scratch“

02-17 Virtualios dirbtuvės „Pamokos bloknoto naudojimo galimybės pamokose“

02-17 Virtualios dirbtuvės „Stalo teatras“

02-18 Virtualios dirbtuvės „Teams“ įrankių panaudojimo pradiniame ugdyme galimybės“

02-19 Virtualios dirbtuvės „Microsoft Office 365 paslaugų paketo naudojimo galimybės kalbų pamokose"

02-19 Virtualios dirbtuvės „Grafinių planšečių panaudojimo galimybės nuotoliniame mokyme“

02-22 Virtualios dirbtuvės „Teams“ įrankių panaudojimo pradiniame ugdyme galimybės“

02-23 Virtualios dirbtuvės „Mokyklos veiklos administravimas Office 365 aplinkoje"

02-24 Virtualios dirbtuvės „Pagalbos mokiniui specialistų galimybės naudojantis „Microsoft Teams“ aplinka

02-25 Virtualios dirbtuvės „Neišsprendžiamų „Teams“ problemų nėra“

03-09 Virtualios dirbtuvės „Socrative“ ir kitų programėlių naudojimas žinių patikrinimui“

03-16 Virtualios dirbtuvės „Išmanioji lenta „Whiteboarchat“ nuotoliniam ir kasdieniam mokymui(si). Kur ji buvo anksčiau?“

03-17 Virtualios dirbtuvės „Išmaniosios programėlės mokinio ir mokytojo kūrybai

03-18 Virtualios dirbtuvės „Universalios programinės įrangos „ActivInspire“ panaudojimas biologijos, gamtos ir žmogaus pamokose. Patirtinis ugdymas nuotolinio ugdymo metu“

03-23 Virtualios dirbtuvės „Matematikos pamokos nuotoliniu būdu – lengvai“

03-23 Virtualios dirbtuvės „Užduočių kūrimas EDUKA klasėje“

03-25 Virtualios dirbtuvės „Virtualios kortelės naujų žodžių įtvirtinimui mokantis užsienio kalbų. Atgiję piešiniai. Kalbančios fotografijos“

04-08 Idėjų mugė „Pilietiškumo ugdymas“. Pagrindinio ugdymo programa (5–8 klasės)

04-08 Idėjų mugė „Pilietiškumo ugdymas“. Vidurinio ugdymo programa (I–IV klasės)

04-09 Idėjų mugė „Pilietiškumo ugdymas“. Pradinio ugdymo programa (1–4 klasės)

06-01 Projekto „Kartu skaityti gera...“ baigiamasis etapas

11-12 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-15 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-16 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-19 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-22 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

11-26 Panevėžio r. 3–-4 klasių mokinių pateikčių kūrimo konkursas „Pristatyk nykstantį augalą“

11-19 Praktiniai mokymai „Debatų organizavimo metodika“

11-26 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-01 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-06 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-08 Šalies 1-4 klasių mokinių piešinių konkursas „Kalėdų dovana – 2021“

12-09 Gerosios patirties renginys „Kas lėmė STEAM mokymo poreikį ir jo atsiradimą?“

12-10 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-13 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-16 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-20 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-21 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

12-22 Programos „Hibridinio ugdymo priemonės „Swivl“ taikymas bendrojo ugdymo mokyklose“ mokymai

 

Loading

Biudžetinė įstaiga
Panevėžio rajono švietimo centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 195271084 
Beržų g. 50
36145 Panevėžys
Tel. +370 45 582 971,
       +370 45 462 813
El.p. centras@prsc.lt

Straipsnių archyvas

Lankytojai

Šiandieną 10

Šią savaitę 660

Šį mėnesį 2230

Iš viso 163148

Renginių akimirkos